۲۵ شهریور, ۱۴۰۰
نشست نیوورا و شادی آوران در شیراز

حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر شرق در جمع پر تلاش و با انگیزه شادی آوران (تیم فروش شیراز)

شادی آوران، نمایندگی فعال برند نیوورا در شهر شیراز با مدیریت جناب شفاف