بازدید مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان از خط تولید نیوورا